Đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm

“Việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại về an toàn thực phẩm (ATTP) còn thụ động, xử lý vi phạm chưa kiên quyết, còn có biểu hiện nể nang, né tránh, chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật chưa bảo đảm tính răn đe. Công tác vận động, tuyên truyền giáo dục về ATTP còn hạn chế. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa được chú trọng đúng mức”. Đó là một phần nội dung Nghị quyết vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 21/6 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường kiểm tra vệ sinh ATTP. (ảnh: Cục ATTP – Bộ Y tế)

Nghị quyết nêu trên cũng vạch rõ yếu kém hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATTP chưa được hệ thống hóa, một số quy định còn chưa rõ ràng, còn thiếu cụ thể về phân công trách nhiệm giữa các bộ, ngành và địa phương. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn thiếu, công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp của các cấp, các ngành chưa theo kịp tình hình thực tế, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém, cần phải đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về ATTP trong giai đoạn 2016-2020, Quốc hội giao Chính phủ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ và giải pháp:

Thứ nhất, khẩn trương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ATTP để sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan theo hướng quy định rõ các điều cấm và tăng chế tài xử lý; khắc phục tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm trong phân công quản lý ATTP; tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. Đến hết năm 2020, cơ bản hoàn thành các quy chuẩn kỹ thuật chính về ATTP cho các nhóm đối tượng và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Thứ hai, đến hết năm 2018, kiện toàn cơ bản xong bộ máy quản lý Nhà nước về ATTP các cấp theo hướng tập trung đầu mối, quy rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Ở cấp xã, phân công cán bộ theo dõi ATTP. Tăng cường năng lực, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lý ATTP ở các cấp.

Thứ ba, phấn đấu giảm mạnh số vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người, giảm tỷ lệ mẩu thực phẩm kiểm tra không bảo đảm an toàn, tăng tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP so với giai đoạn trước.

Thứ tư, hoàn thiện chính sách về đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm đồng bộ với quy hoạch vùng, cơ sở sản xuất an toàn.

Thứ năm, đẩy mạnh quản lý ATTP sang kiểm soát theo quá trình sản xuất, dựa trên phân tích nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm; tăng cường hoạt động truy xuất nguồn gốc thực phẩm; chỉ đạo các địa phương phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn và kiểm soát chặt chẽ ATTP đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ; tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống giám sát, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Thứ sáu, bố trí đủ ngân sách cho công tác quản lý ATTP theo dự toán. Cho phép sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về ATTP để phục vụ quản lý Nhà nước về ATTP, trong đó được trích một tỷ lệ hợp lý khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong quản lý, tham gia bảo đảm ATTP. Tăng cường xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực tài chính và một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý ATTP.

Thứ bảy, tăng cường công tác giáo dục truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP;

Thứ tám, chú trọng công tác đào tạo, tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức đào tạo lại cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm nghiệm tại các tuyến; từng bước tăng tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao về ATTP; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tích cực vận động sự hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế cho công tác ATTP.

Anh Trinh – nguoitieudung.com.vn