DOANH NGHIỆP THAM GIA NGÀY HỘI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG 2018