DOANH NGHIỆP THAM GIA “NGÀY HỘI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG” NĂM 2019