Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tệp gốc
Số 59/2010/QH12 17/11/2010 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Số 99/2011/NĐ-CP 27/10/2011 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Số 02/2012/QĐ-TTg 13/01/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 01 năm 2012 về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Số 35/2015/QĐ-TTg 20/08/2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Số 10/2013/TT-BCT 30/05/2013 Thông tư Số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Bài viết liên quan >>