Mục đích chương trình hành động vì người tiêu dùng

logo-hdvntd

Mục đích chương trình
– Hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Thế giới (15/3).
– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
– Định hướng và phát huy ý thức tôn trọng quyền người tiêu dùng của Doanh nghiệp.
– Xây dựng văn hóa tiêu dùng, ý thức chủ động tự bảo vệ của người tiêu dùng. Thúc đẩy người tiêu dùng tích cực lên tiếng.
– Nâng cao trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các cơ quan và tổ chức xã hội.