Trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia bảo vệ người tiêu dùng

Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức khi tham gia chương trình.
Phối hợp với Ban tổ chức trong các hoạt động truyền thông liên quan đến doanh nghiệp. Điểm mới: Các điểm Đưa hàng về nông thôn sẽ phối hợp tuyên truyền cho chương trình đợt trước Tết đến người dân nông thôn.
Trong tháng 3/2015, cung cấp thông tin về hoạt động của doanh nghiệp khi Ban tổ chức có thông báo.
Thực hiện đúng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt đảm bảo 8 quyền của người tiêu dùng.
Tổ chức các chương trình bán hàng với chính sách đặc biệt vì quyền lợi của người tiêu dùng trong tháng và Niêm yết chương trình trước điểm bán hàng của doanh nghiệp trong “Tháng hành động vì người tiêu dùng”.
Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong tháng phải được niêm yết rõ giá cả, nguồn gốc xuất xứ và phải đảm bảo chất lượng như tiêu chuẩn đã niêm yết.
Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về hoạt động khuyến mại tại địa điểm diễn ra hoạt động.
Ký cam kết với Ban tổ chức theo mẫu quy định.
Treo bạt thả in dấu hiệu nhận biết theo đúng quy định.
Tổ chức và duy trì Bộ phận tư vấn trực tiếp cho khách hàng tại một khu vực riêng tại địa điểm tham gia chương trình trong suốt tháng.
Thực hiện văn minh thương mại, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.
Khi kết thúc chương trình, trong vòng 5 ngày, gửi báo cáo kết quả về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo tổng kết.